Pedagog

INFORMACJE OGÓLNE

Aktualnie funkcję pedagoga szkolnego pełnią:

mgr Justyna Bąbol

mgr Justyna Bąbol

pedagog

mgr Łukasz Stawiarz

pedagog

mgr Anna Radwańska

mgr Anna Radwańska

pedagog oraz pedagog specjalny

 

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Justyna Bąbol 07:30 -10:30 09:30-13:00 10:00 – 10:50

11:45 – 14:45

08:30 – 14:00

 

 

09:20 – 15:30
Anna Radwańska 12:30 -17:00 09:30 – 16:30 07:30-13:30  

07:30 -11:00

 

 

08:45 – 13:45
Łukasz Stawiarz 7:30-09:30  

14:00 – 15:15

16:00 – 16:45

 

15:00-16:00

17:00-18:00

07:30-10:30

Tel. 018 266 27 71 wew. 45

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 •  problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 •  uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Zadania pedagoga specjalnego w szkole.

 • Współpracuje z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 • Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n.
  • rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
 • Współpracowanie z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  • placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  • pracownikiem socjalnym,
  • asystentem rodziny,
  • kuratorem sądowym i innymi.
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

W przypadku pojawienia się trudności, problemów, niepewności zapraszam do kontaktu: rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

Psycholog szkolny.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
  z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np.;  z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi,  placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,  pracownikiem socjalnym,  asystentem rodziny,  kuratorem sądowym i innymi.
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

 1. Uczeń, gdy:
 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
 1. Rodzic, gdy:
 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 1. Nauczyciel, gdy:
 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

   

WAŻNE TELEFONY: 

MONAR (022) 621-22-33
Telefon Zaufania „Narkotyki- Narkomania” 801 199 990
Katolicki Telefon Zaufania (033) 812-26-67
Całodobowy Telefon Zaufania AIDS (022) 692-82-26
Niebieska Linia (022) 668-70-00
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 11 6111
Dziecięcy telefon Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

 

0 800 12 12 12
Powstrzymać Przemoc

 

(012) 615 22 22
Telefon zaufania – Policja Kryminalna

 

(012) 413 44 44
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych 18 26 33 181

690 536 719

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Targu

 

18 266 35 68

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo  obywatelskie na terenie powiatu nowotarskiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo  obywatelskie na terenie powiatu nowotarskiego 1024 682 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie pod nr 18 26 61 331 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem strony internetowej https://liblink.pl/lnwKjIgEOd na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku https://liblink.pl/Rj6MHXNcDx. 

Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi
Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi 1024 724 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

  BEZPŁATNA Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi. Zespół ekspertów, w tym m.in. psychologów, terapeutów uzależnień i psychoterapeutów,  jest gotowy, by pomóc! 📞 Kontakt: 800 800 607 (linia bezpłatna) 🕓 Godziny działania: dni robocze, 16:00 – 20:00 Linia wsparcia koncentruje się na zapobieganiu, walce i łagodzeniu konsekwencji uzależnień, zarówno od…

Skorzystaj z pomocy !
Skorzystaj z pomocy ! 724 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Jeśli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych.

DARMOWE SPOTKANIA- UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
DARMOWE SPOTKANIA- UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 640 426 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Szanowni Państwo, W ramach realizacji założeń wsparcia młodzieży borykającej się z uzależnieniami behawioralnymi Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Magnolia w Rybniku wdraża cykl darmowych spotkań on-line dla Rodziców i Opiekunów, którzy podejrzewają u swojego dziecka uzależnienie od gier komputerowych, mediów społecznościowych, komputera, telefonu, Internetu lub dostrzegają niepokojące sygnały zmierzające do uzależnienia. Przez dwa najbliższe miesiące będą odbywały się …

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży 1024 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele istnieje możliwość skorzystania w ALLMEDICE z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży (konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne) w ramach NFZ. Rezerwacja online na allmedica.pl/e-registration lub telefonicznie 226101010. Z pozdrowieniami pedagodzy szkolni

Wsparcie Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i dla rodziców
Wsparcie Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i dla rodziców 1024 273 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.: pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem…

Program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii
Program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii 1024 437 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach można otrzymać bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną. 1. Informacje dla rodziców 2. Informacje dla młodzieży

Razem w sieci z plikiem i folderem
Razem w sieci z plikiem i folderem 735 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Plik i Folder radzą nie spędzać za dużo czasu przed smartfonem lub tabletem bez odpoczynku – zbyt długie korzystanie z internetu może szkodzić naszemu zdrowiu.

Ucz się z głową! Ucz się szybciej, pamiętaj więcej, osiągaj lepsze wyniki- kurs rusza już wkrótce
Ucz się z głową! Ucz się szybciej, pamiętaj więcej, osiągaj lepsze wyniki- kurs rusza już wkrótce 1024 594 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Odpłatny kurs jak uczyć się z głową dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Składa się on z 8 lekcji w postaci filmików i materiałów wizualnych. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w poniższym linku: https://uczsiezglowa.inspiratornia.com/?fbclid=IwAR1buYRNHPIXn0JzqYVqtL9UeBdiF14h2u5irMVS2fk4xX2k7V__7P6r7EI

Jak szybko odnaleźć się w szkole średniej? 6 tipów nie tylko na start
Jak szybko odnaleźć się w szkole średniej? 6 tipów nie tylko na start 1024 724 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Rok szkolny hula pełną parą. Jeśli Ty jesteś uczniem pierwszej klasy szkoły średniej, niewątpliwie jest to dla Ciebie wyjątkowy rok! Jak sobie poradzić z wyzwaniami? Mam dla Ciebie kilka wskazówek w linku poniżej. Zachęcam  Cię gorąco do zapoznania się z nimi.    https://www.inspiratornia.com/2021/09/09/jak-szybko-odnalezc-sie-w-szkole-sredniej-6-tipow-nie-tylko-na-start/?fbclid=IwAR1eGNmXTw7-X_C7lxevjBtxDjibqWClJyhC2nSmhQUc0JEYKjjCNViE4k8  

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH