Pedagog

INFORMACJE OGÓLNE

Aktualnie funkcję pedagoga szkolnego pełnią:

mgr Justyna Bąbol

mgr Justyna Bąbol

pedagog

mgr Łukasz Stawiarz

pedagog

mgr Anna Radwańska

mgr Anna Radwańska

pedagog oraz pedagog specjalny

 

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Justyna Bąbol 07:30 -10:30 09:30-13:00 10:00 – 10:50

11:45 – 14:45

08:30 – 14:00

 

 

09:20 – 15:30
Anna Radwańska 12:30 -17:00 09:30 – 16:30 07:30-13:30  

07:30 -11:00

 

 

08:45 – 13:45
Łukasz Stawiarz 7:30-09:30  

14:00 – 15:15

16:00 – 16:45

 

15:00-16:00

17:00-18:00

07:30-10:30

Tel. 018 266 27 71 wew. 45

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 •  problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 •  uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Zadania pedagoga specjalnego w szkole.

 • Współpracuje z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 • Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n.
  • rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
 • Współpracowanie z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  • placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  • pracownikiem socjalnym,
  • asystentem rodziny,
  • kuratorem sądowym i innymi.
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

W przypadku pojawienia się trudności, problemów, niepewności zapraszam do kontaktu: rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

Psycholog szkolny.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
  z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np.;  z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi,  placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,  pracownikiem socjalnym,  asystentem rodziny,  kuratorem sądowym i innymi.
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

 1. Uczeń, gdy:
 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
 1. Rodzic, gdy:
 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 1. Nauczyciel, gdy:
 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

   

WAŻNE TELEFONY: 

MONAR (022) 621-22-33
Telefon Zaufania „Narkotyki- Narkomania” 801 199 990
Katolicki Telefon Zaufania (033) 812-26-67
Całodobowy Telefon Zaufania AIDS (022) 692-82-26
Niebieska Linia (022) 668-70-00
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 11 6111
Dziecięcy telefon Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

 

0 800 12 12 12
Powstrzymać Przemoc

 

(012) 615 22 22
Telefon zaufania – Policja Kryminalna

 

(012) 413 44 44
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych 18 26 33 181

690 536 719

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Targu

 

18 266 35 68

 


 

Dzień Akademicki PPWSZ Nowy Targ
Dzień Akademicki PPWSZ Nowy Targ 724 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Drodzy uczniowie klas 3  i 4 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zaprasza  na dzień akademicki Instytutu, który odbędzie się 4 LUTEGO 2022 r. w Auli. Wydarzenie zaplanowane jest w godzinach 11.00-15.00 i będzie realizowane w sekwencjach tematycznych (odpowiadających ofercie naszych kierunków: filologia angielska/turystyka i  rekreacja/sport/media cyfrowe).

Maturzyści, darmowy webinar specjalnie dla Was
Maturzyści, darmowy webinar specjalnie dla Was 612 407 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Uwaga maturzyści !!!!! 12.12.2021 roku o godzinie 19:00 odbędzie się darmowy webinar specjalnie dla Was Zachęcam do wzięcia udziału w darmowym webinarze przygotowanym dla uczniów klas maturalnych. Podczas spotkania będą poruszane tematy: Od czego zacząć poszukiwania swojego kierunku studiów Jak odszukać swoje talenty, które sprawią, że na studiach będzie łatwiej Czy podczas wyboru kierunku studiów…

Fundacja Twarze Depresji
Fundacja Twarze Depresji 500 290 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Płaczesz? Czujesz, że brakuje Ci energii, że nic już Cię nie cieszy? Masz problem ze snem, z koncentracją, pamięcią, apetytem? Myślisz o swoim życiu tylko w czarnych kolorach? Obserwujesz u swojego dziecka spadek nastroju, drażliwość, wycofanie, silne i skrajne zachowania emocjonalne, zaburzenia koncentracji, trudności w nauce, nasilony lęk? Nie czekaj! Fundacja uruchamia program „WOLONTARIAT DLA…

Salon Maturzystów – sukces matury 2022 decyduje się teraz!
Salon Maturzystów – sukces matury 2022 decyduje się teraz! 465 255 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Wrześniowy Salon Maturzystów, organizowany tradycyjnie przez Perspektywy, jest dla każdego rocznika maturzystów. Tu bowiem „matura spotyka się ze studiami” – wykładom o tajnikach matury 2022 towarzyszy prezentacja ofert edukacyjnych uczelni i zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2022/23. Tegoroczny Salon Maturzystów odbędzie się 16-29 września w całej Polsce – w postaci dziesięciu wydarzeń regionalnych.…

Nigdy nie jesteś sam
Nigdy nie jesteś sam 395 128 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia, bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Pomoc ofiarom/ świadkom sextingu
Pomoc ofiarom/ świadkom sextingu 640 426 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Skala sextingu wśród młodzieży jest bardzo duża. Badania wskazują, że 42% młodych ludzi w wieku 15–18 lat otrzymało od kogoś nagie zdjęcie lub film, a 13% wysłało takie materiały innej osobie. Zjawisko to popularne jest przede wszystkim wśród nastolatków, którzy dysponują coraz to nowszymi narzędziami do rozpowszechniania swojego wizerunku w sieci. Jeżeli byłeś ofiarą lub…

Tydzień mózgu 15-20 marca
Tydzień mózgu 15-20 marca 1024 1024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

„Okręt jest bezpieczny w porcie, ale przecież nie po to buduje się statki” /Grace Hopper/ Bieżący tydzień jest tygodniem mózgu, a dzisiaj 18 marca obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Z tej okazji i w tym dniu warto zerknąć sobie tutaj i pamiętajcie wszelkie nasze działania zaczynają się od nastawienia, które rodzi się właśnie w mózgu. Nasza…

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu 1024 631 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

9 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku, w okolicznościach zdalnego nauczania dzień ten jest niesłychanie ważny i jest okazją do podjęcia rozmów, jak bezpiecznie korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest Internet. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie,…

Wygodniejszy gabinet
Wygodniejszy gabinet 1024 683 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Drodzy Uczniowie, W tym roku szkolnym z myślą o Was został przeprowadzony „mały” remont w gabinecie pedagogów szkolnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu podczas spotkań będziemy mogli w przyjaznych – niemalże rodzinnych warunkach porozmawiać, rozwiązać problem albo zwyczajnie posiedzieć w ciszy.

Uczę się zdalnie – poradnik
Uczę się zdalnie – poradnik 916 609 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

>> POBIERZ

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH