Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Informujemy, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

  • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
  • HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań

KKZ jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, realizowaną w systemie zaocznym. Zjazdy słuchaczy odbywają się dwa razy w miesiącu (zazwyczaj w piątek i sobotę), a cykl kształcenia trwa 3 semestry (1,5 roku).

Tutaj znajduje się harmonogram zajęć.


 

Nabór prowadzimy przez cały rok! Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Zajęcia rozpoczynają się od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Warunkiem uruchomienia KKZ w danym zawodzie jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników tj. 20 osób.


  • ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane są następujące przedmioty: bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, język obcy w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej, przepisy ruchu drogowego, produkcja roślinna, produkcja zwierzęcą, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne.

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego. Po ukończeniu KKZ słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Dokument ten upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ale odbywają się w szkole. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik (Kod zawodu: 613003).

Po uzupełnieniu kwalifikacji o ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie słuchacz możne uzyskać tytuł technik agrobiznesu, a po uzupełnieniu kwalifikacji o ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej słuchacz może uzyskać tytuł technik rolnik.


  • HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach realizowane są następujące przedmioty: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, język obcy w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,  zasady żywienia, zajęcia praktyczne.

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego. Po ukończeniu KKZ słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Dokument ten upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ale odbywają się w szkole. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kucharz (Kod zawodu: 512001).

Po uzupełnieniu kwalifikacji o HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych słuchacz może uzyskać tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Wymagane  dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie oraz kwestionariuszdo pobrania >>PODANIE  >>KWESTIONARIUSZ
  2. Świadectwo ukończenia szkoły;
  3. Zdjęcie (1 szt., format legitymacyjny);
  4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na KKZ (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły);
  5. Dowód osobisty do wglądu.

Kompletne i poprawnie uzupełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

ZAPRASZAMY

 

Więcej informacji pod nr 182662771 w godz. 8-15 lub zsckr@nowytarg.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]