NOWE UMIEJĘTNOŚCI

„ZSCKR NOWY TARG – UMIEJĘTNOŚCI SĄ SZANSĄ TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W latach 2017 – 2021 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości”. 

 

Projekt zakłada realizację w latach 2017, 2018, 2019, 2020 wsparcie na rzecz uczniów/osób kształcących się w branży rolniczej w zawodach technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu. Uzupełniającym będzie wsparcie dla uczniów kształcących się w branży usługowo-gastronomicznej: technik żywienia, technik technologii żywności, kucharz (ZSZ).  

Celem głównym projektu jest wyposażenie 198 osób (138k, 60m) – uczniów, słuchaczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz innych placówek kształcących w zawodach wpisujących się w branżę rolniczą lub usługową w kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia. Rezultatem projektu będzie: 

  • utworzenie CKZ w branży rolniczej – utworzenie specjalistycznej pracowni zawodowych 
  • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 198 UP 
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez 72 UP 
  • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego UP poprzez przyznanie stypendiów dla 42 UP 

 Wszyscy otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki. 

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału ZSCKR poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Kierownik pnz Stanisław Buła